Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

"Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

zaprasza

 • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18 l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,

 • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 • uczestnicy projektów PO, PŻ,

 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

do udziału w projekcie pn.

„Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a) do dnia 16.09.2016r. (w załączeniu formularz rekrutacyjny)

 

 

W ramach wsparcia na rzecz rodzin zaplanowano realizację następujących działań:

 

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia,

 • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m. in. poradnictwo rodzinne,

 • działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe m. in. zajęcia językowe, zajęcia rozwijające  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna,

 • zajęcia z logopedą dla dzieci mających trudności z wymową.

   

 

Projekt zakłada umożliwienie grupie dzieci i młodzieży korzystanie z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe:

 

a)       językowe (angielski 1700h + niemiecki 1240h dla rożnych grup ,kurs do poziomu komunikatywnego, poprawa wymowy, umiejętności konstruowania wypowiedzi, praca nad słowem,

 

b)       kompetencje matematyczne o podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia naukowego w celu rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym i wyciąganie wniosków opartych na dowodach – 1700h

 

c)       umiejętności uczenia się 670h w tym: metody i techniki efektywnej nauki, techniki pamięciowe, metody efektywnego uczenia się, zwiększenie tempa czytania, czytanie ze zrozumieniem dla dzieci, które mają problem z czytaniem,

 

d)       inicjatywność i przedsiębiorczość (uczestnicy powyżej 15 r.ż.) nauka zdolności do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów – 670h,

 

e)       kompetencje społeczne i obywatelskie 670h treningi warsztatowe, kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeb,

 

f)        świadomość i ekspresja kulturalna – 670h.

 

 

W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne, plansze, gry edukacyjne, w tym książki do prowadzenia poszczególnych zajęć z kompetencji kluczowych.