Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Moja Przyszłość

     Od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku nasza szkoła realizowała projekt - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     Odbiorcami projektu była grupa 16 uczniów naszego gimnazjum posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź wykazujących wyraźne trudności w zakresie opanowania podstawowych treści programowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Uczniowie byli objęci systemem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, których istotną cechą było twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu było wsparcie w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Zajęcia prowadzone były w następującym podziale:

  • zajęcia z nauki języka obcego: język angielski i język niemiecki;
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, fizyka, biologia z elementami chemii, geografia;
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

     Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

     Celami szczegółowymi Projektu natomiast:

  • objęcie uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;
  • rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego;
  • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
  • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

     Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie zobligowani byli do uczestnictwa w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, który obejmował 20 godzin lekcyjnych miesięcznie.

 

Zajęcia z matematyki

      W ramach realizacji zajęć z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – matematyka uczniowie zostali zapoznani z wiadomościami, umiejętnościami  i sprawnościami, które mają znaczenie dla dalszego kształcenia  matematycznego. Na podstawie znanych operacji matematycznych oraz nabytej wiedzy uczniowie samodzielnie projektowali strategie rozwiązywania zagadnienia. Pracowali metodą projektów, gier dydaktycznych, metodą przypadków, dyskusji, pracowali w grupach. Zajęcia z matematyki odbywały się w pracowni matematyczno-informatycznej, w której korzystano ze sprzętu komputerowego oraz podczas różnych wycieczek. W planetarium astronomicznym w Toruniu uczniowie utrwalili notację wykładniczą, a podczas wizyty w banku, sklepie i poczcie poznali wykorzystanie i zastosowanie matematyki w życiu codziennym.

                                                          Wiesława Kozłowska

 

Zajęcia z fizyki

     W ramach projektu "Moja przyszłośc" zaplanowanych zostało 30 godzin zajęć z przedmiotu fizyka. Wszystkie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Średnia frekwencja na zajęciach wyniosła 82%. 

     Uczniowie biorący udział w bloku zajęć z fizyki wyjechali do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na zajęciach rozwiązywali problemy ekologiczne, energetyczne, surowcowe, wykonywali modele pomocne przy wyjaśnianiu omawianych zagadnień. Podczas rozwiązywania problemów fizycznych wykorzystywany był sprzęt dostępny w szkole.

Krzysztof Czarnomski