Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

wg zarządzenia nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 27 stycznia 2016r.

 

  1. od 25 kwietnia 2016r. od godz. 9:00 do 29 kwietnia 2016r. do godz. 16:00 i od 09 maja 2016r. od godz. 9:00 do 18 maja 2016r. do godz. 16:00 - rejestracja gimnazjalistów w elektronicznym systemie - patrz harmonogram na stronie https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  2. od 17 czerwca godz. 10:00 do 21 czerwca godz. 16:00 - możliwość dokonania przez kandydata zmiany wyboru szkoły.

  3. od 24 czerwca godz.11:00 do 28 czerwca godz. 16:00 - termin składania dokumentów uzupełniających złożony wcześniej wniosek (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych - oryginały/kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).

  4. do 29 czerwca godz. 15:00 - szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez daną szkołę.

  5. 15 lipca do godz. 16:00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  6. od 18 lipca od godz. 9:00 do 19 lipca do godz. 16:00 - termin wydania przez szkoły, gdzie uczeń został zakwalifikowany skierowań na badania lekarskie.

  7. od 18 lipca od godz. 9:00 do 25 lipca do godz 16:00 - potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  8. 26 lipca do godz. 16:00 - podanie przez komisje rekrutacyjne listy kandytatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 
Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych, wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

W/w badania są nieodpłatne. Więcej informacji na stronie: http://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/