Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Równać szanse

 

 
        Od 01 sierpnia 2011 roku do 30 września 2012 roku nasza gmina realizowała projekt pt: "Równać szanse"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Na realizację zadań przyznano środki w wysokości 546 699 . Całością projektu kierował nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Mochowie - Edyta Gabrychowicz.
Koordynatorami szkolnymi byli:
- w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie - dyrektor Włodzimierz Radecki
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie - dyrektor Jolanta Kisielewska/ od 01 lutego 2012r. Krystyna Karulak
- w Szkole Podstawowej w Ligowie - dyrektor Krystyna Cymerman
- w Publicznym Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie - nauczyciel - Dariusz Rybacki
        Grupę docelową stanowili wszyscy uczniowie z czterech szkół z terenu gminy Mochowo.
    Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, uczestnictwo w kulturze, organizowanie wycieczek i form letniego wypoczynku.
Więcej o projekcie i jego realizacji można dowiedzieć się na stronie internetowej www.rownacszanse2011.republika.pl.

 
            Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego