Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zagrajmy o sukces

           
 
            Od 01 września 2010 roku do 30 listopada 2011 roku nasza szkoła realizowała projekt pt: "Zagrajmy o sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
            Odbiorcami projektu było 20 uczniów naszego gimnazjum. Zostali oni objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Były to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie m.in. nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć była pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Dodatkowo młodzież została objęta doradztwem edukacyjno-zawodowym w zakresie możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
            Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.:
  1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych;

  2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;

  3. wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;

  4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.

Uczniowie wyłonieni do udziału w projekcie  zobligowani byli do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który  obejmował 30 godzin w miesiącu i składał się z:
  • 6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);

  • 4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;

  • 6 godzin zajęć z języków obcych;

  • 4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

  • 9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Opiekunem projektu był p. Dariusz Rybacki.